" "
I. Základné ustanovenia

1. Správca osobných údajov podľa článku 4 bodu 7 nariadenia (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady o ochrane jednotlivcov v súvislosti so spracovaním osobných údajov a voľným pohybom týchto údajov ( ďalej označované ako „GDPR“)> Operátor Pocasi-cz.cz

Balor S.R.O.

Koreszkova 744/47

90901 Skalica

Iči: 53548663

ID DPH: SK2121406518

Telefón: +421 948 593 222 (Mon-Pa: 8: 00-16: 00)

E-mail: info@balor.sk

Zápis do registrácie: Spoločnosť je zapísaná do obchodnej registrácie okresu Súda Trnava, Oddiel: SRO, číslo vložky: 48357/t Podha §4, Regionálne od 15.3.2021

(ďalej len „správca“).

2. Kontaktné údaje o správcovi sú:

Balor S.R.O.

Koreszkova 744/47

90901 Skalica

E-mail: info@balor.sk

3. Osobné údaje znamenajú všetky informácie o identifikovanej alebo identifikovateľnej prírodnej osobe; Identifikovateľný prírodný človek je prírodná osoba, ktorá môže byť priamo alebo nepriamo identifikovaná, najmä odkazom na konkrétny identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, údaje o polohe, identifikátor siete alebo jeden alebo viac špeciálnych prvkov fyzikálnych, fyziologických, genetických, mentálne, hospodárske, kultúrne alebo sociálne identity tohto prírodného človeka.

II. Zdroje a kategórie spracovania osobných údajov

1. Správca spracováva osobné údaje, ktoré ste mu poskytli

2. Správca spracováva vaše identifikácie a kontaktné údaje a údaje potrebné na vykonanie zmluvy.

iii. Zákonný dôvod a účel spracovania osobných údajov

1. Zákonný dôvod na spracovanie osobných údajov je: - Vykonanie zmluvy medzi vami a správcom podľa článku 6 ods. 1 písm. A) b) GDPR, - Legitímny záujem administrátora o poskytovanie priameho marketingu (najmä na zasielanie komerčnej komunikácie a spravodajcov) podľa článku 6 ods. 1 písm. A). f) GDPR,

2. Účelom spracovania osobných údajov je: - Riešenie registrácie a vykonávania práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom; Pri registrácii sú potrebné osobné údaje požadované na úspešnú registráciu (meno a kontakt), poskytnutie osobných údajov je nevyhnutnou požiadavkou na záver a výkon zmluvy bez ustanovenia osobných údajov, nie je možné uzavrieť zmluvu alebo ju splniť správca, - Posielanie komerčnej komunikácie a vykonávanie ďalších marketingových aktivít.

3. Na strane administrátora neexistuje automatické individuálne rozhodnutie.

iv. Čas ukladania údajov

1. Správca uchováva osobné údaje: - Za obdobie potrebného na vykonávanie práv a povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu medzi vami a správcom a nárokovania nárokov z týchto zmluvných vzťahov (na 15 rokov od ukončenia zmluvného vzťahu). - Za obdobie pred súhlasom so spracovaním osobných údajov na marketingové účely nie je viac ako 3 roky, ak sa osobné údaje spracúvajú na základe súhlasu.

2. Po období ukladania osobných údajov správcu správca odstráni osobné údaje.

v. Príjemcovia osobných údajov (subdodávatelia správcu)

1. Správca nemá v úmysle preniesť osobné údaje do tretej krajiny (do krajiny mimo EÚ) alebo do medzinárodnej organizácie a nemá subdodávateľov, ktorým by poskytla osobné údaje. Vi. Vaše práva

1. Za podmienok stanovených v GDPR máte: - Právo na prístup k vašim osobným údajom podľa článku 15 GDPR, - Právo na opravu osobných údajov podľa článku 16 GDPR alebo obmedzenia spracovania podľa článku 18 GDPR. - Právo na odstránenie osobných údajov podľa článku 17 GDPR. - právo namietať proti spracovaniu podľa článku 21 GDPR a - Právo na prenosnosť údajov podľa článku 20 GDPR. - Právo na zrušenie súhlasu so spracovaním písomne ​​alebo elektronicky na adresu alebo e -mail správcu uvedeného v článku III týchto zmluvných podmienok.

vii. Podmienky zabezpečenia osobných údajov

1. Správca vyhlasuje, že prijal všetky vhodné technické a organizačné opatrenia na zabezpečenie osobných údajov.

2. Správca prijal technické opatrenia na zabezpečenie ukladania údajov a ukladania osobných údajov vo forme papiera.

3. Správca vyhlasuje, že k osobným údajom majú prístup iba osoby povolené.

viii. Konečné ustanovenia

1. Odoslaním registrácie z formulára potvrdzujete, že ste oboznámení s podmienkami ochrany osobných údajov a že ich dostávate v celom rozsahu.

2. Registráciou vyhlasujete, že máte viac ako 15 rokov. Ak tento vekový limit nesplníte, je potrebné, aby súhlas so spracovaním osobných údajov v súlade s týmito podmienkami vyjadril alebo schválil osoba, ktorá vykonáva zodpovednosť rodičov. Nie je možné zaregistrovať sa bez súhlasu.

3. Správca je oprávnený zmeniť tieto podmienky. Nová verzia podmienok ochrany osobných údajov bude zverejnená na jej webovej stránke a zároveň vám pošle novú verziu týchto zmluvných podmienok, ktorú vaša e-mailová adresa, ktorú ste zadali správcovi.